O laboratorium

Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki powstała, by łączyć wiedzę naukowców oraz doświadczenie praktyków w zakresie prawa i procesów ekonomicznych. Działamy na rzecz rozwoju gospodarczego Polski oraz likwidacji barier prawnych dla przedsiębiorców. Chcemy, by prawo sprzyjało prowadzeniu działalności gospodarczej i innowacyjności.

Polska gospodarka potrzebuje nowych narzędzi i metod rozwiązywania jej problemów. Stworzyliśmy Laboratorium, gdyż obecnie procesy stanowienia i stosowania prawa są zbyt często niedopuszczalnymi eksperymentami na żywym organizmie polskiej gospodarki. Potrzebujemy natomiast rozwiązań przemyślanych i bezpiecznych – to ich poszukujemy w codziennej działalności.

Zdecydowaliśmy się działać poprzez aktywne wpływanie na proces legislacyjny oraz praktykę stosowania prawa. Publikujemy raporty i analizy. Opracowujemy korzystne dla przedsiębiorców projekty aktów prawnych. Organizujemy seminaria, konferencje naukowe i szkolenia. Współpracujemy z szerokim gronem ekspertów: przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i pytania. Zachęcamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA WŁADZY PUBLICZNEJ WZGLĘDEM OBYWATELI

Projekt jest realizowany przez beneficjenta – Fundację "Laboratorium Prawa i Gospodarki" ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG) w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Kwota dofinansowania wynosi 250 000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach obszaru tematycznego – "Kontrola obywatelska" samodzielnie bez udziału partnerów i podmiotów z Państw – Darczyńców.

Główna ideą realizowanego przedsięwzięcia jest zbadanie jakości funkcjonowania systemu rekompensat szkód majątkowych wyrządzonych obywatelom przez wykonywanie władzy publicznej w Polsce.

Laboratorium prawa dla studentów i doktorantów – o projekcie

Pobierz Poradnik praktyczny dla samorządów studenckich i samorządów doktoranckich

Laboratorium prawa dla studentów i doktorantów to projekt edukacyjny, którego celem jest przekazanie członkom organizacji studenckich i doktoranckich wiedzy na temat hierarchii źródeł prawa oraz przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, a także kompetencji w zakresie tworzenia i wykładni prawa oraz zasad techniki prawodawczej.

Projekt skierowany jest do studentów i doktorantów, w tym w szczególności do osób aktywnie działających w samorządzie studenckim, samorządzie doktorantów oraz innych organizacjach studenckich i doktoranckich. Ważnym aspektem projektu będzie także ukierunkowanie działań na wyrównywanie szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, a także poszerzenie umiejętności społecznych poszczególnych studentów i doktorantów w obszarze działalności prawniczej w organizacjach studenckich, co w efekcie przełoży się na bardziej efektywną ochronę praw studentów i doktorantów.

W ramach projektu przygotowana zostanie kampania społeczno-edukacyjna #RzecznicyPraw, której celem jest zwiększenie świadomości na temat istotnej roli podmiotów sektora szkolnictwa wyższego i nauki, a także rozpropagowanie instytucji Rzecznika Praw Studenta i Rzecznika Praw Doktoranta.

Projekt został objęty honorowym patronatem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Promocja projektu oraz kampania społeczno-informacyjna #RzecznicyPraw prowadzone będą od 1 czerwca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. w mediach społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem portalu Facebook oraz LinkedIn.

W ramach kampanii zostaną zrealizowane:

  • infografiki skierowane do grup docelowych, które zawierać będą informacje o istotnej roli podmiotów stojących na straży praw studentów i doktorantów;
  • filmy edukacyjne z prawnikami posiadającymi doświadczenie w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • webinaria z udziałem przedstawicieli władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  • audyty, konsultacje i szkolenia w formie stacjonarnej oraz online dla przedstawicieli organizacji studenckich i doktoranckich;
  • poradnik dla samorządów studenckich i samorządów doktorantów.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymanych w 2023 r. w ramach konkursu „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Projekty

Realizowane przez nas projekty przyjmują różne formy. Dostosowujemy je do potrzeb współpracujących z nami podmiotów, wybieramy rozwiązania najefektywniejsze z punktu widzenia eliminacji danego problemu i osiągnięcia celów programowych Laboratorium.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, organizacje branżowe, instytucje rządowe i samorządowe, partie polityczne, organizacje pozarządowe i inne podmioty. Zachęcamy również do kontaktu wszystkich zainteresowanych aktywnym rozwiązywaniem problemów dotyczących barier prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wybrane formy działań Laboratorium:

Opracowywanie raportów branżowych

Raporty branżowe to strategiczne opracowania zawierające kompleksową diagnozę sytuacji danej gałęzi gospodarki, identyfikację kluczowych problemów regulacyjnych i rynkowych. W związku z tym przygotowujemy propozycje założeń zmian systemowych.

Analizy

We współpracy z przedstawicielami organizacji branżowych i przedsiębiorców opracowujemy analizy na temat wpływu regulacji prawnych na prowadzenie działalności gospodarczej. Publikujemy oceny skutków regulacji i formułujemy postulaty zmian prawnych.

Nasze realizacje:
Raport - Ministerstwo Sprawiedliwości jako promotor nadinterpretacji prawa unijnego kosztem polskiego porządku prawnego

Projekty legislacyjne

Przygotowujemy projekty zmian w prawie oraz założeń do takich zmian we współpracy z zainteresowanymi podmiotami. Popularyzujemy projekty legislacyjne korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości oraz zabiegamy o ich wdrożenie.

Udział w postępowaniach przed organami władzy publicznej

W celu poprawy jakości stosowania prawa i realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, Laboratorium - jako organizacja pozarządowa - bierze udział w postępowaniach przed organami władzy publicznej, zwłaszcza w postępowaniach: cywilnym, administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

Uczestnictwo w procesie legislacyjnym

Laboratorium prowadzi monitoring procesu stanowienia prawa, a zwłaszcza projektowania i wprowadzania regulacji doniosłych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Laboratorium oferuje wsparcie merytoryczne na etapie prac nad projektami aktów normatywnych, udział w konsultacjach społecznych (zarówno podczas prac parlamentarnych, jak i przed organami administracji rządowej i samorządowej) oraz kreowanie akcji informacyjnych oraz kampanii społecznych.

Nasze realizacje:
STOP KLAUZULI UNIKANIA OPODATKOWANIA

Prowadzenie szkoleń

Laboratorium prowadzi specjalistyczne szkolenia dotyczące wybranych zagadnień prawnych. Są one realizowane przez współpracujących z nami doświadczonych praktyków – radców prawnych, adwokatów, byłych urzędników, specjalistów w zakresie zarządzania i PR – oraz wykładowców akademickich. Program szkolenia zostanie w pełni dostosowany do wymagań i specyfiki działalności słuchaczy.

Opracowywanie opinii prawnych

Współpracujący z Laboratorium naukowcy, uznani przedstawiciele doktryny, przygotowują opinie prawne na wybrany temat, proponując trafne i praktyczne rozwiązania.

Współpraca z innymi organizacjami

Krajowa Izba Gospodarki NieruchomościamiNa podstawie umowy z dnia 4 lipca 2014 r. Fundacja "Laboratorium Prawa i Gospodarki" nawiązała współpracę z Krajową Izbą Gospodarki Nieruchomościami

Ludzie

Z Fundacją współpracuje interdyscyplinarna grupa doświadczonych praktyków oraz wykładowców akademickich. Nasze zaplecze - obok prawników różnych specjalizacji – stanowią również ekonomiści, socjologowie i menedżerowie. W ramach konkretnych projektów współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami: kancelariami prawnymi, firmami doradczymi oraz instytutami badawczymi trzeciego sektora.

Współpracę z naszymi ekspertami koordynują twórcy Laboratorium Prawa i Gospodarki:

Krzysztof Koźmiński

Krzysztof Koźmiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Artes Liberales (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), gdzie studiował filozofię, socjologię i nauki polityczne.
Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UW. Radca prawny, ekspert organizacji pozarządowych.
Autor licznych publikacji naukowych, prelegent w trakcie zagranicznych konferencji naukowych m.in. w Wielkiej Brytanii, Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki.

Posługuje się językiem angielskim.

Michał Jabłoński

Michał Jabłoński

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W ramach pracy zawodowej od wielu lat stale współpracuje z Dentons (wcześniej: Salans), największą polską kancelarią prawniczą, obsługując podmioty gospodarcze w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzi zajęcia dla studentów w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WPiA UW i jest autorem licznych publikacji naukowych.
Jest wiceprezesem zarządu Laboratorium Prawa i Gospodarki. Analizuje wpływ stanowienia i stosowania prawa administracyjnego oraz przepisów procedur (administracyjnej, sądowoadministracyjnej, cywilnej) na warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz funkcjonowanie poszczególnych rynków branżowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Nasi eksperci

Kasjan Wyligała

języki: angielski

Prezes Zarządu Taxxon Consulting Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego specjalizujący się w tematyce prawnopodatkowej. Doświadczenie zdobywał pracując w firmie doradczej posiadającej ugruntowaną pozycję na polskim rynku, ponadto odbył praktyki w redakcji jednego z największych wydawców prasowych specjalizujących się w tematyce prawnopodatkowej. Autor wielu artykułów prasowych o tematyce prawnopodatkowej oraz prawnomiędzynarodowej. W trakcie studiów zaangażowany był w działalności NZS-u jako koordynator jednej z sekcji oraz Koła Naukowego Ius et Civitas, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. W kręgu jego zainteresowań poza prawem podatkowym i gospodarczym mieści się prawo międzynarodowe z szczególnym uwzględnieniem prawa morza. Obecnie Prezes Zarządu oraz założyciel Taxxon Consulting Sp. z o.o. – firmy zajmującej się zarządzaniem wiedzą i informacją prawnopodatkową oraz doradztwem gospodarczym.

Bartłomiej Kaja

języki: angielski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowanego przez WPiA UW oraz University of Florida Levin College of Law. Jako stypendysta odbywał również studia prawnicze na Erasmus University Rotterdam w Holandii. Ukończył także finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, następnie związany z branżą funduszy inwestycyjnych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie na problematyce compliance oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest także ekonomiczna analiza prawa oraz prawo administracyjne, w szczególności prawo rynku kapitałowego.

W Laboratorium nadzoruje obszar prawa rynku kapitałowego.

 

 

Bartosz Lewandowski

języki: angielski

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendysta studiował prawo na Uniwersytecie Tomáša Masaryka w Brnie (Republika Czeska). Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Koordynator Zespołu Interwencji Procesowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. Jest doktorantem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi działalność naukową i dydaktyczną. Autor licznych publikacji z zakresu prawa karnego, teorii prawa oraz prawa konstytucyjnego drukowanych na łamach prestiżowych periodyków naukowych, w tym m.in. „Państwo i Prawo” oraz „Przegląd Sejmowy”.

Jego zainteresowania zawodowe oraz zdobyte doświadczenie koncentruje się w obszarze prawa procesowego, zarówno karnego jak i cywilnego, prawa konstytucyjnego (w szczególności postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym), odpowiedzialności deliktowej oraz ochrony dóbr osobistych.

 

Andrzej Kraczkowski

języki: angielski, hiszpański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Studia odbywał również na Universitat de Girona (Hiszpania).

Zainteresowania zawodowe koncentrują się w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, problematyki uproszczenia i odbiurokratyzowania procedur administracyjnych. Posiada doświadczenie profesjonalne z zakresu prac parlamentarnych. Jest doktorantem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego WPiA UW i autorem licznych publikacji naukowych.

W Laboratorium nadzoruje obszar prawa infrastruktury transportowej i komunikacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Magdalena Tyka

języki: angielski

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała również ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończyła International Business Course w Karel de Grote-Hogeschool w Antwerpii.
Doświadczenie zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Specjalizuje się w sporach sądowych, w szczególności w sporach powstałych na tle kontraktów budowlanych (w tym opartych na FIDIC) związanych z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Reprezentowała również w postępowaniach sądowych przedsiębiorców z branży farmaceutycznej.

 

 

Maximilian Piekut

języki: angielski, niemiecki, chiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studiował również Sinologię oraz dwukrotnie był uczestnikiem szkoły letniej na Fudan University w Szanghaju. Założyciel organizacji studenckiej „Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin” na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantem w katedrze Prawa Międzynarodowego China University of Political Science and Law w Pekinie. Specjalizuje się w zakresie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych wymiany handlowej oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Od 2009 zajmuje się tematyką związaną z Chińską Republika Ludową, w szczególności reformami gospodarczymi, systemem prawnym oraz stosunkami Polsko-Chińskimi. Jest organizatorem licznych konferencji oraz prelegentem na wydarzeniach związanych z tematyką Państwa Środka. Zdobywał doświadczenie w czołowych polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych.

 

 

 

Aleksandra Kamińska

języki: angielski, niemiecki, włoski

Absolwentka pięcioletnich polsko–niemieckich studiów prawniczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankurcie na Odrą (Niemcy), gdzie uzyskała tytuł Bachelor of German and Polish Law (LL.B., 2006) oraz Master of German and Polish Law (LL.M., 2008). Równolegle ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od roku 2010 związana z kancelarią Dentons – największą polską kancelarią prawną. Zawodowo zajmuje się głównie obsługą spółek kapitałowych w zakresie sporów korporacyjnych oraz postępowaniami związanymi z ochroną lub realizacją praw akcjonariuszy mniejszościowych. Problematyka realizacji uprawnień przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych przez akcjonariuszy mniejszościowych oraz formy obrony przed nadużyciem uprawnień przez grupy mniejszościowe pozostają również przedmiotem jej zainteresowań naukowych.

Paweł Gutowski

języki: angielski, hiszpański

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W ramach pracy zawodowej współpracuje z warszawską kancelarią adwokacką Czyżewscy, w której nadzoruje praktykę prawa żywnościowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Do jego zainteresowań zawodowych należy także prawo farmaceutyczne oraz prawo własności intelektualnej, szczególnie w obszarze filmu i książki.

W Laboratorium nadzoruje obszar prawa własności intelektualnej.

 

 

 

 

 

Tymoteusz Barański

języki: angielski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez WPiA UW oraz University of Florida Levin College of Law. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Współpracując od 2005 r. z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi, pozyskiwał doświadczenie zawodowe uczestnicząc w szeregu projektów, m.in: zapewnianiu stałej pomocy prawnej w zakresie nietypowych inwestycji deweloperskich (aspekty kontraktowe, postępowania administracyjne i cywilne związane z inwestycjami), reprezentacji wiodącego w branży przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w zakresie sporów sądowoadministracyjnych z organem regulacyjnym, reprezentacji klientów w sporach wynikłych na tle tzw. dekretu warszawskiego, zarówno w zakresie dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych, jak i obrony przed takimi roszczeniami, postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, obronie klientów w sprawach karnych oraz opracowywaniu projektów ustaw. Autor licznych publikacji m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Państwie i Prawie”, „Studiach Prawniczych”, „Prawie Spółek” oraz „European Business Organization Law Review”.

przejdź do bloga »

Ostatnie wpisy

Nowy Jedwabny Szlak – Implikacje dla Polski

20 lipca, 2015 | Maximilian Piekut

Chiny ogłosiły realizację projektu Nowego Jedwabnego Szlaku (dalej NJS) we wrześniu 2013 podczas wizyty Xi Jinpinga w Kazachstanie. Projekt ten zakłada rozwój szlaków kolejowych oraz morskich z Chin do Europy Zachodniej przez Polskę. Ze względu na powyższy fakt, w Polsce powstały ogromne nadzieje związane z ewentualnym korzyściami wynikającymi z budowy baz logistycznych mających stanowić część […]

czytaj dalej

Chińska giełda odbija się po spadkach

15 lipca, 2015 | Maximilian Piekut

Po czwartkowych działaniach regulatora chińskiego rynku kapitałowego China Securities Regulatory Commission (CSRC) główne indeksy giełdowe znów rosną. Szanghajski indeks SSE Compsite (SSEC) na czwartkowym zamknięciu wzrósł o 5,8% i kontynował wzrost o 4,54% w piątek.  Utrzymanie się trendu wzrostowego będzie zależeć od dalszych działań CSRC, które podjęło stanowcze kroki by powstrzymać bessę. Trend spadkowy rozpoczął […]

czytaj dalej

Reformy gospodarcze w Polsce i w Chinach cz. I

19 czerwca, 2015 | Maximilian Piekut

W ostatnim czasie znacznie wzrosło zainteresowanie Państwem Środka. Chińska Republika Ludowa zajmuje obecnie stałe miejsce w komentarzach ekonomicznych oraz geopolitycznych, ustrój gospodarczy i polityczny coraz częściej staje się przedmiotem debat, w szczególności w sporze pomiędzy leseferystami a zwolennikami interwencjonizmu rządowego. Poziom argumentacji niestety sprowadza się do uproszczeń, uogólnień oraz przeinaczeń. Komentatorzy często piszą o wyrywkowych […]

czytaj dalej

Kontakt

Laboratorium Prawa i Gospodarki
Al. Solidarności 117 lok. 810
00-140 Warszawa
KRS: 0000455032

+48 22 440 56 50
+48 695 845 695
fundacja@lpig.pl